Biologisch gewasbestrijding

Home » Producten » Biologisch gewasbestrijding

Viatgro_Biologisch gewasbestrijdingDuurzaamheid, veiligheid, gebruiksgemak en effectiviteit kenmerken de moderne gewasbescherming. Koppert Biological Systems staat borg voor een betrouwbare biologische aanpak. Met producten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en adviezen op basis van jarenlange praktijkervaring. Een planmatige aanpak zorgt ervoor dat resultaat en beperkt gebruik van chemische middelen hand in hand gaan. Dat is goed voor mens en milieu en het verkleint de kans dat ziekten en plagen resistenties ontwikkelen.

In samenwerking met Koppert biedt Vitagro maatwerk voor de bescherming van gras en andere beplanting.

TERRANEM
Heterorhabditis bacteriophora

Verpakkingseenheid
Heterorhabditis bacteriophora (insectenparasitair aaltje)
Verpakking: 2 zakken in doos
Inhoud: 2 x 250 miljoen larven (3e stadium) in inert dragermateriaal

Tegen
Larven van diverse keversoorten (engerlingen), met name die van de rozenkever (Phyllopertha horticola). Ook effectief tegen Serica brunnea, Hoplia spp. en mestkevers uit het geslacht Aphodius.

Bereiding spuitvloeistof

 • Doe de inhoud van de verpakking in een emmer met 5 liter water (15-20°C)
 • Roer goed en laat 20-30 seconden weken
 • Vervolgens nog een keer goed roeren en gehele inhoud in spuittank gieten
 • Aanvullen tot benodigde hoeveelheid spuitvloeistof
 • Direct verspuiten
 • De gehele verpakking in één keer gebruiken, want de verdeling van de aaltjes in het product is niet homogeen!
  Naamloos-1

Toepassing en dosis

 • Belucht de grasmat voor de toepassing van TERRANEM d.m.v. vertidrainen, prikken of slitten
 • De avond voor de toepassing van TERRANEM grondoppervlak voorregenen met 5-10 mm
 • Spuit een ‘wetting agent’ de avond voor de toepassing van TERRANEM
 • Houd het grondoppervlak vochtig nadat de eerste behandeling met water heeft plaatsgevonden
 • Giet of beregen indien mogelijk 1 à 2 uur voor het toepassen van TERRANEM de grasmat nogmaals met 5 mm water
 • Verspuiten over vochtig grondoppervlak (bijvoorbeeld na een regenbui of beregening)
 • Met gieter, regenleiding, rugspuit of motorspuit
 • Verwijder alle zeefjes om verstopping te voorkomen. Spuitdop opening 0,5 mm (=500 micron)
 • Druk max. 12 bar
 • Bij voorkeur verspuiten bij bewolkt weer of aan het begin of einde van de dag
 • Vermijd dat de aaltjes in direct zonlicht verspoten worden
 • Meng voortdurend om bezinken van aaltjes te voorkomen
 • Beregen de grasmat na toepassing met minimaal 2-5 liter per m² om de aaltjes in de grond te spoelen
 • Houd grond tot 2 weken na toepassing vochtig

Klimaatomstandigheden

 • Vochtgehalte van de grond moet hoog zijn
 • Optimale bodemtemperatuur tussen 14-33°C

Opslag en behandeling

 • Houdbaarheid: zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum
 • Bewaartemperatuur: 2-6°C
 • In het donker

Uiterlijk
Larven (3e stadium): 0,6 mm lang
Andere stadia: ontwikkelen zich in de gastheer

Werking
Na toediening zoeken de aaltjes actief naar de engerlingen en dringen deze binnen. De aaltjes voeden zich met de inhoud van de engerlingen, waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes. De engerlingen sterven binnen enkele dagen.

Zichtbaar effect
Geïnfecteerde engerlingen verkleuren van wit-beige naar rood-bruin en het insect verslijmt waardoor het vaak moeilijk terug te vinden is. De eerste engerlingen kunnen 2-4 dagen na toepassing al gedood worden. Controleer aangetaste plekken vlak vóór en twee weken na de toepassing. In die periode hebben de aaltjes zich vermeerderd en een groter percentage engerlingen gedood.Het is mogelijk om een monster van engerlingen bij Koppert te laten onderzoeken. Raadpleeg het determinatieformulier voor verdere informatie.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen. Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

TRIANUM-P

Trichoderma harzianum T-22

Algemeen
TRIANUM-P is een biologische plantversterker met sporen van de schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Voor een optimaal effect is het belangrijk TRIANUM-P in een vroeg stadium van de teelt toe te passen.

Material Safety Datasheet (pdf)
Klik hier voor de TRIANUM folder (pdf)
Tips voor een optimaal gebruik van Trianum-P gebruiksklaar (pdf)
Formulier bemonsteringsinstructies Trianum (pdf)
Rekenmodel inhoud leidingen (.xls)

Verpakkingseenheid
Werkzame stof:Trichoderma harzianum Rifai T-22 spore poeder
Gehalte: 1,0 x 10E+9 cfu per gram
Formulering: spuitpoeder
Verpakking: polytheen zak met 500 g oplosbaar poeder in kartonnen doos

Voorzorgsmaatregelen
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huidVeiligheidsaanbevelingen:

 • Stof en spuitnevel niet inademen
 • Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
 • Draag een geschikte adembescherming (voorzien van een P3 filter) tijdens het mengen/laden van het middel
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Gebruik
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: toegestaan is uitsluitend het gebruik als plantversterker toegepast door middel van een aangietbehandeling in:

 • Houtig kleinfruit
 • Groenteteelt
 • Kruidenteelt
 • Sierteeltgewassen
 • Openbare grasvegetatie

Bereiding spuitvloeistof
Om verstopping van de apparatuur te voorkomen dienen filters met een maaswijdte kleiner dan 150 micron voor de toepassing verwijderd te worden. Dit geldt niet indien Trianum-P gebruiksklaar wordt gebruikt.

Toediening middels aangieten
De vereiste hoeveelheid poeder met water al roerende aanmengen tot een dunne pap. De dunne pap daarna aanvullen met water tot de benodigde hoeveelheid vloeistof is verkregen. Houd de oplossing door roeren constant in beweging om uitzakken van het middel te voorkomen. TRIANUM-P kan zonder speciale apparatuur aangegoten worden.

Toediening middels druppelbevloeiing of regenleiding

De formulering van TRIANUM-P bestaat voor een groot deel uit kleideeltjes waardoor het product moeilijk via druppelbevloeiing of regenleiding is toe te passen. Om dit probleem op te lossen levert Koppert nu ook TRIANUM-P gebruiksklare oplossing. Dit product bevat geen kleideeltjes en is daardoor geschikt voor toepassing via druppelbevloeiing en regenleiding.

Toepassing en dosis
TRIANUM-P toedienen vanaf het moment dat de bodemtemperatuur boven de 10°C ligt.Gebruik voldoende suspensie voor een goede doordringing van het groeimedium, maar voorkom uitspoeling ervan.Opkweek houtig kleinfruit, groenteteelt, kruidenteelt en siergewassen

Dosering: Direct na het zaaien of stekken (onbeworteld of beworteld)1,5 gram TRIANUM-P per m2 beteeld oppervlak toedienen (suspenderen in 2,5-5 liter water per m2).

Groenteteelt, kruidenteelt en siergewassen, toepassen in grondteelt in verband geplant of elkaar rakende potten Dosering: Direct na het planten TRIANUM-P toedienen in een dosering van 3 gram per m2 beteeld oppervlak (suspenderen in 10 liter water). Indien de planten in de opkweek al behandeld zijn dan TRIANUM-P in een halve dosering toepassen (1,5 gram per m2). Herhaal de behandeling met TRIANUM-P in een halve dosering (1,5 gram per m2) elke 10-12 weken of wanneer de planten in een grotere potmaat worden overgepoot om te zorgen voor een continue aanwezigheid van TRIANUM-P op de wortels.Trianum-P gebruiksklaar in teelten op steenwol en perlite iedere 4 weken toepassen (15 ml per 1000 planten).Houtig kleinfruit, groenteteelt en siergewassen, toepassen in grond- en substraatteelt in rijen of elkaar niet-rakende potten

Dosering: Direct na het planten TRIANUM-P toedienen in een dosering van 30 gram per 1000 planten (suspenderen in 100 liter water). Indien de planten in de opkweek al behandeld zijn dan TRIANUM-P in een halve dosering toepassen (15 gram per 1000 planten).

Herhaal de behandeling met TRIANUM-P in een halve dosering (15 gram per 1000 planten) elke 10-12 weken of wanneer de planten in een grotere potmaat worden overgepoot om te zorgen voor een continue aanwezigheid van TRIANUM-P op de wortels. Gebruik bij herhaalde toepassing bij overpotten naar een potvolume van meer dan 1,5-2 liter 30 gram per 1000 planten (gebruik 10% van het totale potvolume aan water).

Trianum-P gebruiksklaar in teelten op steenwol en perlite iedere 4 weken toepassen (15 ml per 1000 planten).

Openbare grasvegetatie
Dosering: TRIANUM-P maandelijks aangieten. In het voorjaar TRIANUM-P twee maal toepassen in een dosering van 45 gram per 100 m2 (suspenderen in 100 liter water). Dien TRIANUM-P bij de volgende toepassingen (minstens 4 weken voordat de bodemtemperatuur weer onder 10 °C daalt) toe in een dosering van 15 gram per 100 m2. Voor intensief betreden en bemaaide grasoppervlakken wordt in de zomer en herfst een dosering van 30 g per 100 m2 aanbevolen (suspenderen in 100 liter water).

Bij doorzaaien TRIANUM-P met graszaad mengen in een dosering van 125 gram per 50 kg graszaad.

Klimaatomstandigheden
TRIANUM-P vertoont een effectieve werking onder uiteenlopende klimaatsomstandigheden. De schimmel groeit binnen een breed temperatuurbereik (10-34°C), bij een pH van 4-8, 5, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.

Neveneffecten
TRIANUM-P niet mengen met andere middelen. TRIANUM-P kan gebruikt worden naast de meeste fungiciden, vloeibare meststoffen en insecticiden/acariciden. Bij fungiciden met als actieve ingrediënt benomyl,imazalil, propiconazool, tebuconazool en triflumizool, dient een interval van 10 dagen vóór en na toepassing van TRIANUM-P in acht genomen te worden. Dit geldt alleen als de actieve ingrediënten in het wortelmilieu toegediend worden of in hoge mate terechtkomen. Indien deze middelen direct na toediening van TRIANUM-P worden toegepast, dan wordt geadviseerd om nogmaals TRIANUM-P toe te passen om zo zeker te zijn van een goede aanwezigheid van TRIANUM-P in het wortelmilieu.

Neem contact op met uw technisch adviseur voor informatie over de mate van integreerbaarheid van dit middel met chemische middelen.

Opslag en behandeling

 • Uiterste gebruiksdatum: zie bovenzijde verpakking
 • Bewaartemperatuur: niet hoger dan 10°C

Werking
TRIANUM-P vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress veroorzaakt door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatsomstandigheden, en verhoogt de nutriëntenopname door de plant. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen, waardoor het gewas uniformer en de gewasstand verbeterd wordt.

Na toediening van TRIANUM-P kiemen de sporen en koloniseert het mycelium de wortels van de plant. Het mycelium onderdrukt de ontwikkeling van bodempathogenen door te concurreren om ruimte en nutriënten. De schimmel heeft in deze een preventieve en indirecte werking t.a.v. bodempathogenen.

De schimmel in TRIANUM-P kan de oplosbaarheid van anorganische voedingsstoffen verhogen, waardoor deze voor de plant makkelijker opneembaar zijn.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten. Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

 

Comments are closed.